Категории с падащо меню

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.Тези вътрешни правила уреждат условията и реда за водене на регистри в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София по Закона за защита на личните данни, както и реда за упражняване на контрол при воденето на регистрите по Закона за защита на личните данни.

Чл. 2.Целта на настоящите е установяването на ясни правила при събиране, организиране, съхраняване и разгласяване на лични данни от водените от 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София регистри, за да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни.

Чл. 3.Тези вътрешни правила се прилагат за личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1)Вътрешните правила се приемат с цел да регламентират:

1. Създаване на процедури и механизми за гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните;

2. Видовете регистри, които се водят в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София: „Персонал”, „Обучавани”, „Контрагенти”,  „Ученици”,  „Видеонаблюдение“, „Дипломи за завършено средно образование“, както и тяхното описание.

3.Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други форми на обработване на лични данни).

4.Правата и задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.

(2)Вътрешните правила се утвърждават, допълват, изменят и отменят от директора на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София.

Чл. 5.Настоящите вътрешни правила се прилагат за лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се издават на основание чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на лични данни на Комисията за защита на личните данни.

Чл. 6203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 7. (1)Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

(2)Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

 

Глава втора: РЕГИСТЪР „ПЕРСОНАЛ – ЩАТЕН И ИЗВЪНЩАТЕН”

Чл. 8. (1) Регистърът съдържа лични данни на:

-           щатните работници и служители в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София, назначени по трудово правоотношение; прекратяване на трудови договори; издаване на трудови книжки; трудови договори; използван отпуск; трудоустроени лица; извънреден труд; трудови злополуки; допълнителни споразумения.

-           лицата, наети по граждански договори.

(2)Регистърът се води на основание КТ, КСО, ЗЗЛД  и други нормативни актове.

Чл. 9.В регистъра се съдържат следните групи данни:

-           физическа идентичност – трите имена, ЕГН, постоянен адрес, телефони, месторождение, данни от лична карта;

-           образование – вид на образованието, специалност, място на придобиване на образованието, номер на диплома и дата на издаване, степени и звания и други;

-           трудова дейност – трудов стаж в определена професия, стопански сектори, в които лицето е работило, трудово възнаграждение и други;

Чл. 10. (1)Данните се събират, обработват и съхраняват от длъжностните лица – технически сътрудник, заместник – директор и главен счетоводител на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София на хартиен и електронен носител, като за всеки служител по трудово правоотношение се съставя и води трудово досие.

(2)Данните за лицата, наети по граждански договори, се събират, обработват и съхраняватот техническия сътрудник иглавния счетоводител на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София на хартиен и технически носител.

Чл. 11. (1)Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни се осъществява при условията и по реда на Закона за защита на личните данни:

-           физическите лица, за които се отнасят данните;

-           трето лице, ако е предвидено в нормативен акт;

-           обработващия личните данни.

(2)Достъп до лични данни може да бъде предоставен под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице.

(3)Физическото лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

(4) Правото на достъп се осъществява с писмено заявление/молба до администратора на лични данни.

(5)Заявлението съдържа:

1. името, адреса и други необходими данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на достъпа до личните данни;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(6)Директорът разглежда заявлението за достъп и се произнася по него в 14-дневен срок.

(7)Директорът взема решение за предоставянето на пълен или частичен достъп на заявителя или мотивира отказ за предоставяне на достъп.

(8)Директорът писмено уведомява заявителя за решението си. Уведомяването е лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

 

Глава трета: РЕГИСТЪР „КОНТРАГЕНТИ”

Чл. 12.Регистърът съдържа лични данни на лица, участващи в процеса на осъществяваната финансова дейност на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София.

Чл. 13.В регистъра се съдържат данни от група физическа идентичност – трите имена, ЕГН, данни от личната карта, телефон и други.

Чл. 14.Данните се събират, обработват и съхраняват от 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София на хартиен носител при спазване на нормативните актове.

Чл. 15.Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни се осъществява при условията и по реда на чл. 7 от настоящите Вътрешни правила.

 

Глава четвърта: РЕГИСТЪР „ОБУЧАВАНИ”

Чл. 16. (1)Регистърът съдържа лични данни на:

-           обучаваните ученици в квалификационните курсове, организирани от 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София в различни форми –дневна и самостоятелна;

-           Чл. 17. (1) В регистъра се съдържат следните групи данни:

-           физическа идентичност – трите имена, ЕГН, постоянен адрес, телефони, месторождение, данни по лична карта;

-           образование – вид на образованието, специалност, място на придобиване на образованието, номер на диплома и дата на издаване, степени и звания и други;

-           трудова дейност – трудов стаж в определена професия, стопански сектори, в които лицето е работило и други.

Чл. 18. (1)Данните се събират, обработват и съхраняват от длъжностните лица –  технически сътрудник, заместник директор, класни ръководители, учители, педагогически съветник в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София на хартиен носител, като за всеки учениксе съставя личен картон.

(2)Данните за обучаваните курсисти в квалификационните курсове, организирани от 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София се събират, обработват и съхраняват от изброените в ал. 1 лица, на хартиен носител в архива на гимназията и на магнитен носител.

Чл. 19. (1)Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни се осъществява при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.

 

Глава пета: РЕГИСТЪР „УЧЕНИЦИ”

Чл. 20. (1)Регистърът съдържа лични данни на:

-           обучаваните ученици в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София, в различни форми на обучение – дневна и самостоятелна;

-           родителите/настойниците на обучаваните ученици.

(2) Регистърът се води на основание ЗПУО, ЗПОО  и други нормативни актове.

Чл. 21.В регистъра се съдържат следните групи данни:

-           физическа идентичност – трите имена, ЕГН, постоянен адрес, телефони, месторождение, данни по лична карта;

-           образование – вид на образованието, специалност, място на придобиване на образованието, номер на диплома и дата на издаване и други;

-           трудова дейност – месторабота, месечен доход и други.

Чл. 22. (1)Данните се събират, обработват и съхраняват от длъжностните лица – технически сътрудник, заместник директор, класни ръководители, учители, педагогически съветник в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София на хартиен носител, като за всеки ученик се съставя личен картон/лично образователно дело и за всеки клас-дневник на паралелката.

(2)Данните за обучаваните ученици в класовете, организирани в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София се събират, обработват и съхраняват от изброените в ал. 1 лица, на хартиен носител в указаните срокове в ДОС за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, а след това в архива на  203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София.

Чл. 23. (1)Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни се осъществява при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.

 

Глава шеста: РЕГИСТЪР „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ”

 

Чл. 24. (1)Регистърът се попълва с данни от автоматично денонощно видеонаблюдение (видеообраз) за движението на служителите и посетителите към подходите на сградите на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София и помещенията с определен статут.

 (2) Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София. На входовете на сградата са поставени предупредителни табели, че обектът се намира под постоянно видеонаблюдение. Данните от този регистър се съхраняват 14 дни.

 

Глава седма:РЕГИСТЪР „ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ”

 

Чл. 25. (1)В Регистъра се въвеждат данни за следните документи:
- Диплома за средно образование (номенклатурен номер 3-34)
- Приложение към диплома за средно образование (обучение по модули) (номенклатурен номер 3-34.1)
- Дубликат на диплома за средно образование (номенклатурен номер 3-34А)
- Удостоверение за завършен гимназиален етап номенклатурен номер (номенклатурен номер 3-33)
- Дубликат на Удостоверение за завършен гимназиален етап (номенклатурен номер 3-33А)
- Приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап (обучение по модули) (номенклатурен номер 3-33.1)
- Диплома за средно образование (стар учебен план) – образец 3-36, 3-41 и 3-42
- Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование – образец 3-102
- Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование – образец 3-102 на ученици, които са завършили средното си образование в училища в чужбина.

(2) В регистъра се съдържат следните групи данни:

-  трите имена, ЕГН, данни по лична карта, снимка на лицето, форма на обучение, резултати от обучението.

 

Глава осма: КОНТРОЛ ПРИ ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЗЗЛД

Чл. 26.Законосъобразното водене на регистрите по ЗЗЛД се обезпечава от директора на 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София.

 

Глава девета: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27.Настоящите Вътрешни правила са изготвени и приети на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни и влизат в сила от деня на издаване на заповедта за утвърждаването им.

Чл. 28.За неуредените с Вътрешните правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и други относими нормативни актове.

«1»

Съдържание

Price: 0.00лв.
Quantity:
«1» Page 1 of 1