Категории с падащо меню

ПОКАНА

ТЕ УСПЯХА

        Обръщаме се към всички бивши възпитаници на 203 ПЕГ" Св. Методий" , които искат да споделят своите успехи , след завършване на гимназията. Сигурни сме , че вашият опит може да мотивира днешните млади хора и да им даде нова перспектива . Каним ви да изпращате писма, снимки и клипове на адреса на гимназията ,за да покажем на днешните ученици , че доброто образование е залог за успешен живот. Каним ви да участвате във всички инициативи  по случай годишнината, както и да предлагате  свои. С пожелание за успех:

         Таня Трапова 

         директор

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ

Ученици от клуб "Да съхраним българското" към 203 ПЕГ "Св. Методий" под ръководството на г-жа Таня Трапова проведоха открити уроци по родолюбие сред ученици от две основни столични училища - 142 ОУ "Веселин Ханчев" и 34 ОУ "Стою Шишков".

 

 

На 1 март 2017 г., ученици от 203 ПЕГ "Свети Методий", гр. София, под ръководството на своя учител по история г-жа Таня Трапова, организираха и проведоха нетрадиционно мероприятие, посветено на два големи български празника – Баба Марта и 3 март. С ръчноизработени от тях мартенички, учениците поздравиха гражданите и гостите на гр. София с пожелание да бъдат живи и здрави и да съхранят българските традиции. 

В навечерието на две важни дати за България , 19.02 - Ден на Васил Левски и 03.03 - Ден на Освобождението, в 203 ПЕГ „Свети Методий“ се състоя среща на поколенията: Наследник на Филип Тотю стана ученик на Ботев.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

      Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Скъпи ученици от XII клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение,

Във връзка със заповедта за удължаване на извънредното положение до 13.05.2020 година и невъзможността за провеждане на изпитната сесия за учениците в СФО в XII клас, предвидена за месец април, ще бъде променен графика за изпитите. Допълнително ще Ви уведомим за новите дати на изпитите, в съответствие с указанията на МОН!

 
 
!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
Скъпи ученици, уважаеми родители,
Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев уточни: "Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна."
Скъпи ученици,
В съответствие с инструкциите на МОН, ви призовавам към активно участие в дистанционното обучение. Вашето присъствие в часовете е от изключителна важност, за да усвоите необходимите знания, умения и компетентности! От степента на вашата посещаемост в учебните часове, ще зависи и оформянето на срочната и годишната ви оценка!
Уважаеми родители,
Вярвам, че с Вашата загриженост, подкрепа и контрол, ще допринесем за активно присъствие на учениците в учебните часове!
 
 
Директор: Таня Трапова
 
 
 
 
!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - НОВ ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ!!!
 
Скъпи ученици, уважаеми родители,
 
От 20.03.2020 г. /петък/ учебните часове ще започват с по-късен час - от 9.00 часа, при следния график:
 
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ
 
УЧЕБЕН ЧАС ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧАСА
1 9.00 – 9.30
2 9.40 – 10.10
3 10.20 – 10.50
4 11.00 – 11.30
5 11.40 – 12.10
6 12.20 – 12.50
7 13.00 – 13.30

 

 

Уважаеми родители, скъпи ученици,
        Със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.
      Поради висока заболеваемост ще бъде преустановен учебният процес във всички 273 училища в София. Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, със седмичното учебно разписание за втория срок, за което ще бъде предоставена допълнителна информация от класните ръководители.
    Изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение ще бъде изместена след 05.02.2020 г., за което ще бъде публикувана допълнителна информация

 

 

 

 

На вниманието на родители и ученици за учебната 2019 – 2020 година

 

Във връзка с писмо №14-944/8.08.19 на СРЗИ за предприемане на допълнителни противоепидемични мерки поради повишената заболеваемост от морбили в град София, всички ученици в срок до 20.09. да донесат Лична здравна профилактична карта от личните лекари с попълнен имунизационен статус – вид на ваксината и дата на поставянето.  Не трябва да бъде  изписано „отговаря на възрастта” или „по имунизационен календар”, защото не се счита за достатъчно. Всички ученици от VIII клас и новопостъпилите ученици в другите класове, трябва да са с нанесени всички ваксини от раждането до момента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаеми родители на осмокласници,
 
203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" има удоволствието да Ви покани на първа организационна родителска среща за учебната 2019 /2020 година, която ще се проведе на 11.09.2019 г. /сряда/ от 18.30 часа. 
VIIIа - чуждоезиков профил АЕ/НЕ - кабинет 46 /4 етаж/, класен ръководител г-н Илиян Войнов
VIIIб - чуждоезиков профил НЕ/АЕ - кабинет 53 /4 етаж/, класен ръководител г-жа Мария Прокопиева Луканова
VIIIв - предприемаческия профил с английски език - кабинет 45 /4 етаж/, класен ръководител г- жа Цветелина Терзиева
Ще се радваме на вашето присъствие!
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ПРИЕМ 2019 - 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Необходими документи за записване в VIII клас

Изх. № РУО1- 20532/04.07.2019г.

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас, съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

3. Служебна бележка

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас?

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16.07.2019 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране). НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок до 22.07.2019 г. вкл.

3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.

5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок- 31.07.2019 г. вкл.

6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 01.08.2019 год.

7. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2019 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, МЕСЕЦ ЮНИ - ЮЛИ, УЧЕБНА 2018 -  2019 Г.
 
 
 
Отличниците на 203.ПЕГ
Голямо БРАВО за пълните отличници на 203. ПЕГ "Свети Методий", гр. София, които със своя отличен успех (6.00), високо ниво на знания, достойно представяне в олимпиади, състезания и конкурси, допринесоха за издигане авторитета на училището ни! 
Благодаря ви за борбеността, амбициозността, за старанието и всеотдайността! Благодаря ви за прекрасните цветя и слънчевите усмивки! ГОРДЕЕМ се с ВАС! 
                         
 
 
Трета по успех на изпит по история в СУ.
26 юни 
Изключителна гордост за 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", гр. София, е отличният резултат на нашата зрелостничка – Лусияна Живкова Симеонова, от 12а клас, която се класира трета по успех на редовния изпит по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С отличното си представяне тя успя да пребори конкуренцията от цяла България – общо 789 кандидати.
БРАВО, Луси! ГОРДЕЯ се с твоя висок резултат и ти благодаря за старанието, ентусиазма, положените усилия, постоянство и активно участие в учебните часове! Следвай мечтите си и покорявай нови върхове!
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Военно обучение на учениците от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" във Военно поделение Горна Баня.
Благодаря на организаторите за изключително интересното и вълнуващо за всички ученици и учители представяне на военната техника! Благодаря и на всички ученици от 203. ПЕГ , които се заинтригуваха от инициативата и с поведението си демонстрираха не само заинтересованост, но и представиха училището ни достойно!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скъпи абитуриенти, благодарим ви за прекрасната, незабравима абитуриентска вечер! 
Вие сте Номер 1 - най-красивите, най-интелигентните, най-страхотните абитуриенти! 
Честито на нашите победители, спечелилите конкурсите за красота: 
Мис и Мистър Бал 2019 - на 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" - 
Цвети и Митко от 12а клас.
Едно голямо Браво и за най-добре танцуващите ни двойки: 
Мими и Теодор и Ася и Калоян от 12а клас.
БРАВО! Страхотни сте! 
Скъпи абитуриенти, гордеем се с вас и ви благодарим от сърце за усмивките, 
за стоплящите думи, за обичта, за всички вълнуващи, стоплящи мигове заедно! 
Бъдете все така целеустремени, борбени, постигайте целите си с лекота! 
Обичайте и бъдете обичани, превърнете мечтите си в реалност! На добър час!
 
 
 
 
 
 
    
 
Уважаеми ученици, 
скъпи родители на наши ученици,
мили колеги,
Да са ни честити новите табели на нашето училище - 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий"! 
Нека те са символ на ново, вдъхновяващо и позитивно начало! Нека с тях отворим нова, светла страница в историята на нашето училище! Благодаря от сърце на родителите, които подкрепиха идеята ни и оказаха съдействие за нейната реализация!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 май 
Изключително вълнуващо и емоционално зареждащо изживяване за всички учители, преподаващи на учениците от XII клас, бе специално организирания от тях, под ръководството на техния всеотдаен учител по руски език - г-жа Тоня Томова, учебен час. 
Те посрещнаха много топло и гостоприемно, с усмивка, цвете и топли думи всеки един от учителите. За всеки от тях бяха подготвили специална табелка, с нарисувани символични за всеки, според заеманата длъжност в училище и конкретния предмет, по който преподава, знаци, изображения. На всеки учител, гостоприемните дванадесетокласници сервираха любим десерт и на напитка . Своето признание към всеотдайния труд на учителите, те засвидетелстваха със специална грамота за всеки учител, изработена от тях, в знак на благодарност и топло отношение. 
Дванадесетокласниците бяха подготвили и специална презентация, в която за всеки учител бяха отделили слайд със стоплящи думи на признание и благодарност.
Учителите и учениците отправиха стоплящи послания едни към други. На цветен лист, всеки от тях написа своето пожелание: учители към ученици, ученици към учители. От цветните листчета, дванадесетокласните направиха своебразно цвете на пожеланията. 
Скъпи дванадесетокласници, от сърце ви благодарим за изключително стоплящото, емоционално зареждащо изживяване! Със своя оригинален замисъл, мило отношение и специални жестове към всеки учител, вие успяхте истински да ни зарадвате и да ни накарате да се почувстваме много специални и много горди от това, че сте наши възпитаници! Огромна БЛАГОДАРНОСТ за цялата топлина, с която ни обгърнахте, заредихте и мотивирахте да продължаваме да даваме всичко от себе си в името на училището ни!
 
 

  в. Методий”, обявява следните свободни места по класове!мация, моля, последвайте линка по-долу:

За повече информация, моля, последвайте линка по-долу: Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий”, обявява следните свободни места по класове!За повече информация, моля, последвайте линка по-долу:                          

 

                            Уважаеми родители, във връзка с изискванията на писмо с Изх. номер - СО-15-6600-354/23.01.2015, от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, публикуваме следната декларация, касаеща информираността ви във връзка с осъществявания видео контрол на реда в сградата на ПГИЧЕ "Св. Методий". Молим Ви да се запознаете с текста на декларацията и да предадете подписан екземпляр с нанесени данни на ученика и родителя, в канцеларията на училището! Благодарим ви за съдействието!